§ 01. stk. a: Klubbens navn er Sønderjydsk Fodbolddommerklub.
§ 02. stk. a: Klubbens formål er at uddanne fodbolddommere, at virke for dygtiggørelse af medlemmer samt være til moralsk støtte og faglig bistand.

stk. b:

Klubben er medlem af DFU
§ 03. stk. a: Som medlemmer kan kun optages fodbolddommere autoriserede af DBU. Anmodning om optagelse sker til et af bestyrelsens medlemmer.
§ 04. stk. a: Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.
stk. b: Kontingentet opkræves forud halvårsvis. Eventuelle afgifter med mere til klubben, betales indenfor de af bestyrelsen fastsatte frister. Ved ikke rettidig indbetaling kan bestyrelsen tilskrive et opkrævningsgebyr.
stk. c: Er kontingentet og eventuelle afgifter for anviste kampe ikke betalt inden de fastsatte frister, kan vedkommende slettes som medlem. Bestyrelsen kan desuagtet forfølge kravet, evt. gennem retslig inkasso. Et medlem, der er slettet på grund af restancer, kan kun optages igen mod betaling af restancen samt et nyt indskud.
stk. d: Bestyrelsen kan under særlige omstændigheder meddele henstand med betaling af kontingent og de i § 5 nævnte afgifter for anviste kampe. Dog kan bestyrelsen ikke fritage noget medlem for betaling.
stk. e: Udmeldelse af klubben kan kun ske ved skriftlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem.
§ 05. stk. a: Intet medlem af klubben må dømme i nogen turneringskamp, uden at kampen er anvist eller godkendt af klubbens/DBU’s dommerpåsætter.
stk. b: Et medlem, som modtager kampe af enhver art uden om DBU/dommerklubben, skal meddele dette til dommerpåsætteren i god tid før kampen. Udladelse heraf kan medføre, at bestyrelsen kan beslutte sanktion.
stk. c: Uanset kampens art skal dommeren altid, såfremt han modtager nogen form for godtgørelse, senere indbetale den af bestyrelsens fastsatte kampafgift.
§ 06. stk. a: Klubbens interesser varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer.
stk. b: Klubbens bestyrelse nedsætter selv de nødvendige udvalg.
stk. c: Klubben bærer alle udgifter, der er forbundet med bestyrelsens arbejde.
stk. d: Bestyrelsen ansætter en dommerpåssætter, der oppebærer en af bestyrelsen fastsat løn. Dommerpåsætteren påsætter de kampe, der jævnfør udmøntningsnotatet mellem DFU og DBU, skal påsættes af dommerklubben.
stk. e: Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
§ 07.stk. a: Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
stk. b: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Indvarsling sker skriftligt mindst 14 dage forud.
stk. c: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være et bestyrelsesmedlem i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
stk. d: Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig.
stk. e: Lovændringer kræver 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.
stk. f: Alle andre vedtagelser sker ved simpel flertal.
stk. g: På generalforsamlingen vælges for 2 år ad gangen:

1. I år med lige årstal: Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.

2. I år med ulige årstal : 2 bestyrelsesmedlemmer

3. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.

4. Bestyrelsens medlemmer har ingen andel i klubbens formue eller evt. driftsoverskud, ligesom de heller ikke hæfter for evt. gæld eller underskud.

5. Hvert år vælges 1 bestyrelsessuppleant

6. Hvert år vælges 1 revisor for 2 år og 1 revisorsuppleant for 1 år.

stk. h: På generalforsamlingen har samtlige medlemmer stemmeret. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Valgbarhed er afhængig af personligt fremmøde eller ved skriftligt tilsagn, der skal foreligge hos dirigenten forud for valgene.
§ 08. stk. a: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på bestyrelsens foranledning med 14 dages varsel.
stk. b:  Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt, med dagsorden vedlagt, fremsætter ønske herom til bestyrelsen. Indkaldelsesfristen er 21 dage.
§ 09. stk. a: Et medlem der virker som fodbolddommer skal til enhver tid følge gældende turneringsregler og eventuelle indberetningskrav.
stk. b: Medlemmer, der er aktive spillere eller trænere, må ikke dømme kampe i de kredse, hvori deres klubber er implicerede. Det påligger medlemmerne pligt til at meddele sådanne forhold til dommerpåssætteren.
stk. c: Undladelser af § 9 a og b kan medføre konsekvenser, hvis art fastsættes af bestyrelsen.
§ 10. stk. a: Ethvert medlem forpligtiger sig til i unionens turneringskampe at overholde de mellem unionerne aftalte takster.
§ 11. stk. a: Såfremt et medlem overtræder klubbens love eller på anden måde bringer klubben i vanry, kan bestyrelsen beslutte sanktion af vedkommende eller eventuel eksklusion. En eksklusion kan indankes på førstkommende generalforsamling af den ekskluderede.
§ 12. stk. a: Klubbens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, når mindst 2/3 af alle klubbens medlemmer stemmer herfor. Er flertallet kun kvalificeret mellem de fremmødte medlemmer, forlanges en ekstraordinær generalforsamling med 4 måneders varsel, hvorefter en opløsning kan finde sted ved 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.
stk. b: Ved en opløsning skal eventuelle overskydende aktiver tilfalde Julemærkehjemmet i Kollund.
§ 13. stk. a: Alle valg og øvrige afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot 1. medlem fremsætter krav herom.
§ 14. stk. a: Således vedtaget på klubbens stiftende generalforsamling den 14 juni 1942
med ændringer af 27 januar 1946, 5. februar 1950, 7.februar 1954, 16 februar 1958, 21 februar 1962, 25 november 1974, 27 november 1978, 28 november 1983, 26 november 1984, 27 november 1989, 27 november 1995, 25 november 1996, 27. november 2006, 28. januar 2008, 26. januar 2009, 31. januar 2011, 27. januar 2014, 30. januar 2017, 29. januar 2018.