Privatlivspolitik

Sønderjydsk Fodbolddommerklub’s dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontakt oplysninger på den dataansvarlige

Sønderjydsk Fodbolddommerklub er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. I Sønderjydsk Fodboldddommerklub er den dataansvarlige:

Bent Nitz
Nederbyvænget 170
Telefonnr.: 30340634
E-mail: lauben@privat.dk
www.sonderjydsk-fodbolddommer.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger: Registrerings- og kontakt oplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mail adresse, dommernummer, registrerings- og kontonummer. Vi anvender alene oplysninger, vi modtager fra dig.

Dommerklubbens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde til behandling er særligt dommerklubbens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger.

Formålene

Formål med behandling af medlems oplysninger er dommerklubbens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning. Som led i dommerklubbens sociale aktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning. Levering af varer og ydelser du har bestilt (f.eks. scoringskort, DFU logo mv.). For mange dommerklubber vil det slet ikke være nødvendigt at behandle sådanne oplysninger. I nogle tilfælde kan det dog være relevant med helbreds oplysninger, herunder om skader mv.. I andre tilfælde kan det være relevant med CPR-nummer.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlems oplysninger på baggrund af interesse afvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:
Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling, opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter. Brug af situationsbilleder taget i Dommerklubben der afbilder en konkret aktivitet eller situation i Dommerklubben. Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til samarbejdspartnere og DFU, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med medlemskabet af dommerklubben. Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige
medlems oplysninger også i en periode efter din udmeldelse af Dommerklubben. Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år
behandles oplysninger om forældrene. Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende
Samtykke.

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked herom. Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år, som også er aldersgrænsen for at erhverve sig et dommerkort.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder. Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlems oplysninger i op til 1 år efter din udmeldelse af dommerklubben.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig. Retten til at blive oplyst om behandlingen af data, retten til indsigt i egne personoplysninger, retten til berigtigelse, retten til sletning, retten til begrænsning af behandling, samt retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format).

Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontakt oplysninger finder du i afsnittet kontakt oplysninger på den dataansvarlige. Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.